Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Sven Beyens, hierna genoemd “Move4Life”, gevestigd te

Korenstraat 14, BE-3945 Ham met BTW nummer BE 0671.803.192, met als exploitatiezetel te Veldstraat  62, BE-2491 Balen (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, werken, prestaties en overeenkomsten van Move4Life, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Alle andere voorwaarden worden uitdrukkelijk verworpen. De voorwaarden worden aan de klant bij het aangaan van de contractuele relatie ter kennis gebracht. Zijn de voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie.

1.2 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding door Move4Life. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.

1.3 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

1.4 Move4Life heeft de doelstelling zo veel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van een gezonde(re) en actieve(re) levensstijl.

1.5 Het gebruik van de diensten is voorbehouden aan personen die wettelijk in staat worden geacht om contracten en overeenkomsten te sluiten. Minderjarigen en andere personen die niet over de vereiste juridische hoedanigheid beschikken om toe te treden tot de door Move4Life aangeboden programma’s mogen geen gebruik maken van onze diensten, met uitzondering vertegenwoordigd door minstens één van hun ouders of gelijkgestelde.


Aansprakelijkheid

2.1 Move4Life heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Move4Life geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Move4Life beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Move4Life aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

2.2 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het online begeleiding (coaching) en/of personal training, die deel uitmaken van het Move4Life aanbod, is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

2.3 Move4Life is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Move4Life.

2.4 Move4Life is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Move4Life niet verantwoordelijk gehouden kan worden). Alsook niet voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website van Move4Life. Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van Move4Life. Ook is Move4Life niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de cliënt heeft verstrekt. Move4Life is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen van Move4Life, hieronder vallen zowel zaakvoerder als eventuele medewerkers.

2.5 Move4Life heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Move4Life niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Move4Life staat dus niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


Uitvoering van de opdracht: Personal Training

3.1 Move4Life voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

3.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft  Move4Life het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

3.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

3.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Handdoek en wasgerief zijn eveneens door de deelnemer mee te brengen.


Online begeleidingsprogramma’s

4.1 Move4Life geeft informatie naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2 Registreren voor een online begeleidingsprogramma betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die terug te vinden zijn op de website.

4.3 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “registreren/betalen”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

4.4 Inschrijvingsgeld voor een online coachingstraject wordt niet terugbetaald.

4.5. Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na het inoefenen van een oefening die wordt meegegeven in het online begeleidingsprogramma te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

4.6 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien uw account gebruikt wordt door een derde zonder uw toestemming of indien u vermoedt dat dit het geval is. Tevens dient u ons onmiddellijk te informeren in geval uw kredietkaart gegevens iemand gebruikt worden die hier geen toestemming voor heeft verkregen.


Duur van de overeenkomst, ontbinding en verhindering

5.1 Move4Life werkt voor de personal coaching, tenzij anders overeengekomen, met een overeenkomst van 10 ofwel 20 trainingssessies. Voor het aflopen van deze sessies is de overeenkomst niet opzegbaar.

5.2 Na een overeenkomst van 10 ofwel 20 trainingssessies is het mogelijk om de overeenkomst te verlengen. Opnieuw voor 10 sessies of eventueel anders overeen te komen.

5.3 Indien een overeenkomst  tussentijds (voor het afwerken van de 10 of 20 trainingssessies) wordt afgebroken door de opdrachtgever wordt er geen terugbetaling gedaan. Restitutie van geld is dus nimmer mogelijk.

5.4 Indien bij verhindering van opdrachtgever deze verhindering 24 uur van tevoren wordt gemeld, dan zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Indien dit minder dan 24 uren van tevoren wordt gemeld wordt de trainingssessie in rekening gebracht.

5.5 Indien de opdrachtgever de training meer dan 24 uur op voorhand annuleert, zal de training op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 3 maanden valt vanaf de datum van de annulering.

5.6 Indien de opdrachtgever zich fysiek niet in staat acht een (volledige) training te volgen, wordt – alvorens de training te annuleren – in overleg de mogelijkheid bekeken of de training in een andere vorm kan worden gegoten. Dit kan in de vorm van een coaching gesprek, een ademhalings- of wandelsessie, …

5.7 De vakanties van de cliënt dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden tevens ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is.

5.8 De informatie die de opdrachtgever ter beschikking krijgt in het kader van het online platform blijft een jaar toegankelijk voor de opdrachtgever.

5.9 De duur van deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

5.10 Een blessure die de opdrachtgever oploopt ten tijden van de overeenkomt, is geen geldige grond voor het ontbinden van de overeenkomst. Move4Life is bevoegd hier een uitzondering op te maken indien de feiten en omstandigheden, in samenhang met de redelijkheid en billijkheid, hier om vragen. Dit wordt per geval bekeken. Move4Life mag ter beoordeling hiervan, de opdrachtgever om officiële medische verklaringen vragen.


Tevredenheidsgarantie

6.1 Indien de deelnemer tijdens de eerste 14 dagen van de overeenkomst niet tevreden is, kan hij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, en een terugbetaling vragen van de nog niet gepresteerde uren van het traject.

6.2 Voormelde aanvraag tot terugbetaling kan enkel schriftelijk binnen de eerste 30 dagen van de overeenkomst en is niet mogelijk op de online coaching.

6.3 Terugbetaling is enkel mogelijk voor nieuwe klanten.


Tarieven

7.1 Move4Life stelt voor persoonlijke begeleiding haar tarief vast volgens een uurtarief.  Dit tarief wordt bij het begin van de begeleiding met de opdrachtgever besproken. Eén trainingssessie is gelijk aan 60 minuten.

7.2 In het tarief van Move4Life zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.

7.3 De tarieven zijn exclusief BTW.

De BTW. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

Indien er een BTW aanpassing is, dan heeft Move4Life het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen.

7.4 Move4Life mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het  percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Move4Life de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de overeenkomst ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet.

7.5 Move4Life zal opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief tijdig bekend maken. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving ervan, de opdracht annuleren.

7.6 De begeleidingsprogramma’s hebben een bepaald tarief dat vooraf wordt overgemaakt door de opdrachtgever. Enkel bij abonnementen van meer dan 10 sessies is het mogelijk het bedrag in max 3 termijnen te betalen.


Intellectueel eigendom

8.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de opdrachtgever dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van Move4Life en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

8.2 Move4Life verleent aan de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door Move4Life) recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

8.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor cliënt door Move4Life is opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen is met Move4Life.


Betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling voor persoonlijke begeleiding geschiedt volgens de vermelde betalingstermijn die staat aangegeven op de factuur tenzij anders is overeengekomen. Indien er geen factuur op voorhand wordt opgesteld gebeurt de betaling voor aanvang van het aantal overeen gekomen uren/trainingsessies. De originele factuur zal dan aansluiten per mail bezorgt worden aan de deelnemer / klant.

9.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt voor de persoonlijke begeleiding, is Move4Life gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de overeenkomst niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

9.3 Betaling voor online begeleidingsprogramma’s gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Cash betalingen worden slechts uitzonderlijk aanvaard. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten/diensten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

9.4 De opdrachtgever zal het gehele bedrag in één keer overmaken op rekeningnummer iban BE95 7340 4376 1658, bic KREDBEBB t.a.v. Move4Life met vermelding van de factuurnummer.

Enkel vanaf +10 sessies is het mogelijk het bedrag in de voorziene termijnen te betalen.

9.5 Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 1% per maand of 12 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 100 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

De nietbetaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de anderezelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.


Overmacht

10.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van Move4Life vallen hier ook onder.

10.3 Move4Life biedt bij ziekte van de trainer de mogelijkheid om de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid te verlengen.

10.4 Move4Life heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.6 Is Move4Life op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze niet kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren.


Geheimhouding, Vertrouwelijkheid en Privacy

11.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

11.2 Teneinde het recht op de privacy te beschermen werd op 8 december 1992 een wet gestemd in België die kan geraadpleegd worden op https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy . Deze wet is conform het Koninklijk Besluit op 13 februari 2001 en de vernieuwde Belgische wet van 05 september 2018.
Move4Live hecht veel belang aan het recht op de privacy van zijn gebruikers en klanten en leeft de wetgeving rond privacy strikt na. Alle gegevens van consumenten door Move4Live verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens een strenge deontologie te vinden in onze privacy policy.


Nieuwsbrief

12.1 Klanten worden niet automatisch ingeschreven op de nieuwsbrief maar dienen zichzelf aan te melden op de homepage van de website. Klanten die de nieuwsbrief, promoties of aankondigingen niet meer wensen te ontvangen kunnen zich eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.


Dienstwijziging

13.1 Move4Life behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de diensten van Move4Life, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar de opdrachtgever gecommuniceerd worden.

13.2 Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je reeds ontvangen informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.

13.3 In geval van een wijziging van de diensten, om welke reden dan ook, heeft de opdrachtgever slechts recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Move4Life, die zien op de te wijzigen diensten. Al ontvangen en betaalde diensten worden dus niet geretourneerd.


Toepasselijk recht

14.1 In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, hetzij het Vredegerecht, hetzij de Rechtbank van Koophandel, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Enkel het Belgische recht is van toepassing.